openlaw.pl
całe polskie prawo online
wybrany dokument: UmowaSprzedazy
tu byłem: UmowaSprzedazy
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
  Projekt E V T Z Kompetenz...
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Umowa sprzedaży

art. 535 i nast. KC

A. CECHY UMOWY SPRZEDAŻY
Umowa sprzedaży jest czynnością prawną:

B. ESSENTIALIA NEGOTII
Na essentialia negotii umowy sprzedaży składają się obowiązki sprzedawcy i kupującego.

1. Obowiązki sprzedawcy wg art. 535 KC
art. 535 KC
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Do podstawowych obowiązków sprzedawcy należy:
 1. przeniesienie własności rzeczy na nabywcę,
 2. wydanie rzeczy nabywcy.

a. przeniesienie własności
Przeniesienie własności rzeczy ruchomej następuje wg zasad opisanych w dokumencie: UmowneNabycieWlasnosciRzeczyRuchomej.
Natomiast przeniesienie własności nieruchomości zostało opisane w dokumencie: NabycieWlasnosciNieruchomosciCzynnoscPrawna.
Własność może być zastrzeżona do czasu zapłaty całości ceny (zob. art. 589 KC
art. 589 KC
Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.
- zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej). Podobnie przejście własności pod warunkiem zawieszającym ma miejsce w przypadku sprzedaży na próbę lub w celu zbadania rzeczy przez kupującego (art. 592 KC
art. 592 KC
§ 1. Sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego poczytuje się w razie wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, że kupujący uzna przedmiot sprzedaży za dobry. W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin.
§ 2. Jeżeli kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświadczenia przed upływem umówionego przez strony lub wyznaczonego przez sprzedawcę terminu, uważa się, że uznał przedmiot sprzedaży za dobry.
).
Przedmiotem świadczenia sprzedawcy mogą być:
 • rzeczy (przedmioty materialne),
 • energia (art. 555 KC
  art. 555 KC
  Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw.
  ),
 • prawa majątkowe (art. 509 KC
  art. 509 KC
  § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
  § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.
  i nast. oraz art. 555 KC
  art. 555 KC
  Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw.
  ),
 • zespoły rzeczy i praw:
  • przedsiębiorstwo (art. 551 KC
   art. 551 KC
   Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
   Obejmuje ono w szczególności:
   1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
   2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
   3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
   4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
   5) koncesje, licencje i zezwolenia;
   6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
   7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
   8) tajemnice przedsiębiorstwa;
   9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   - art. 552 KC
   art. 552 KC
   Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.
   ) i
  • gospodarstwo rolne (art. 553 KC
   art. 553 KC
   Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
   i nast.);
 • spadek (art. 1052 KC
  art. 1052 KC
  § 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły.
  § 2. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej spadek następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do zbycia spadku, ważność umowy przenoszącej spadek zależy od istnienia tego zobowiązania.
  § 3. Umowa zobowiązująca do zbycia spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej spadek, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do zbycia spadku.
  w zw. z art. 922 KC
  art. 922 KC
  § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.
  § 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
  § 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.
  ).

b. wydanie rzeczy
Wydanie rzeczy polega na ustanowieniu posiadania nabywcy. Sposoby wydania rzeczy opisane został tutaj: NabyciePosiadania.

2. Obowiązki kupującego wg art. 535 KC
art. 535 KC
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Kupujący jest z kolei zobowiązany do:
 1. odebrania rzeczy i
 2. zapłacenia sprzedawcy ceny.

a. odebranie rzeczy
Odebranie rzeczy jest skorelowane z wydaniem rzeczy przez sprzedawcę (zob. wyżej A.1.b.) i polega na ustanowieniu posiadania na rzecz nabywcy.

b. zapłata ceny
Przedmiot świadczenia kupującego jest cena, czyli wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę (art. 3 ust. 1 pkt 1 UCen
art. 3 UCen
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,
2) cena jednostkowa towaru (usługi) - cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach,
3) charakterystyka jakościowa towaru (usługi) - właściwości (cechy), skład, parametry techniczne towaru (usługi) oraz jego zgodność z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w rozumieniu odrębnych przepisów,
4) kształtowanie cen - uzgadnianie cen między stronami umowy lub ich ustalanie w trybie art. 4, 5 i 8,
5) (uchylony),
6) marża handlowa - różnicę między ceną płaconą przez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą przez przedsiębiorcę, wynikającą z kosztów i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo lub w procentach,
7) cena urzędowa i marża handlowa urzędowa - cenę i marżę handlową ustaloną w rozporządzeniu wydanym przez właściwy organ administracji rządowej lub w uchwale wydanej przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego,
8) przedsiębiorca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i Nr 67, poz. 679), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
9) towar - rzecz, jak również energię oraz prawa majątkowe zbywalne,
10) usługa – czynność świadczoną odpłatnie, wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej;
11) (uchylony).
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) cenie - rozumie się przez to również stawkę taryfową,
2) marży handlowej - rozumie się przez to także prowizję,
3) organie nadzoru - rozumie się przez to organ Inspekcji Handlowej, Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej.
). Sposoby ustalania ceny i jej rodzaje regulują art. 536 - 541 KC.
Ponieważ obowiązek ceny stanowi świadczenie pieniężne, podlega wszelkim regułom mającym zastosowanie do tego typu świadczeń.
Jeżeli cena ma być płatna w ratach, wówczas umowa sprzedaży ma szczególną postać "sprzedaży na raty" (art. 583 KC
art. 583 KC
§ 1. Sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny.
§ 2. Wystawienie przez kupującego weksli na pokrycie lub zabezpieczenie ceny kupna nie wyłącza stosowania przepisów rozdziału niniejszego.
), o ile zachowane są inne przesłanki tego przepisu.

C. DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE (ACCIDENTALIA NEGOTII)
W umowie sprzedaży mogą być zawarte dodatkowe zastrzeżenia umowne. Mogą być to np.:
 • prawo odkupu (art. 593 KC
  art. 593 KC
  § 1. Prawo odkupu może być zastrzeżone na czas nie przenoszący lat pięciu; termin dłuższy ulega skróceniu do lat pięciu.
  § 2. Prawo odkupu wykonywa się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży wymagało zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu powinno być złożone w tej samej formie.
  i nast.),
 • postanowienia odnośnie kosztów wydania i odebrania rzeczy (art. 547 KC
  art. 547 KC
  § 1. Jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupujący.
  § 2. Jeżeli rzecz ma być przesłana do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi kupujący.
  § 3. Koszty nie wymienione w paragrafach poprzedzających ponoszą obie strony po połowie.
  ) itp.

D. GWARANCJA I RĘKOJMIA
Obie instytucje zostały umówione w odrębnych dokumentach:

CategoryUmowaSprzedazy
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona została wygenerowana w 0.6831 sekund